Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Uzmanlık Tezi

      Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15. Maddesinde yer alan “ Uzman yardımcılarına; aylıksız izinler ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni süreleri hariç olmak üzere, on altı aylık fiili hizmet süresini takip eden otuz gün içinde malî hizmetler birimince görev alanı ile ilgili konularda bir tez konusu verilir. Tez, tez danışmanının rehberliğinde, uzman yardımcısının görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içerecek şekilde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede Başkanlığımızda Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Kenan KAMİLÇELEBİ’ nin uzmanlığa atanmasına ilişkin aşamalardan biri olan “Kamuda İç Kontrol Sisteminin Etkili ve Verimli Çalışmasında Kurumsal Risk Yönetiminin Önemi” mesleki yeterlilik tezine buradan ulaşabilirsiniz.